VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS

Vidaus vandentiekis

Vandentiekio sistema užtikrina pakankamą vandens slėgį bet kuriuo metu. Be to, ji turi būti gerai apsaugota nuo kenksmingo aplinkos poveikio, veikti nepraleidžiant vandens per vamzdyno sujungimus. Vandentiekio sistema būna vietinė ir centrinė. Vietinio vandentiekio sistema vandenį pumpuoja iš šulinio, centrinis vandentiekis vandenį paduoda mechaniškai susidarant slėgiui.

Vandens apskaitos mazgai

Vartotojų naudojamo vandens kiekiui iš viešojo vandentiekio matuoti kiekviename vandentiekio įvade turi būti įrengiamas vandens apskaitos mazgas. Mazgas gali būti įrengtas pastate, kuriam yra tiekiamas vanduo, taip pat už pastato ribų. Pastato įvadinis vandens apskaitos mazgas turi būti įrengiamas specialiai tam skirtoje, esančioje prie artimiausios lauko vandentiekiui išorinės sienos ir lengvai prieinamoje patalpoje, kurioje oro temperatūra būtų ne žemesnė kaip +5°C. Vandentiekio šuliniuose įrengiamų mazgų skaitiklių rodmenys turi būti perduodami į antžeminį skaitymo punktą. Šuliniai su apskaitos mazgais ir rodmenų skaitymo punktais turi būti įrengiami viešoje (ne privačioje) teritorijoje, ties užstatymo linija. Kai pastato patalpos priklauso skirtingiems savininkams ar yra naudojamos skirtingų nuomininkų, kiekvienam savininkui ar naudotojui gali būti įrengti papildomieji vandens apskaitos mazgai. Papildomieji vandens apskaitos mazgai arba jų skaitiklių rodmenų skaitymo punktai turi būti įrengiami bendrojo naudojimo patalpose arba vandens apskaitai turi būti naudojami skaitikliai su nuotolinio duomenų perdavimo įtaisais. Ketinant įrengti vandens apskaitos mazgus, vertėtų atsižvelgti į užšalimo riziką. Skaitikliai arba jų rodmenų skaitymo punktai turi būti įrengiami tokioje vietoje ir tokiame aukštyje, kad būtų patogu skaityti rodmenis.

Gaisrinis vandentiekis

Vandentiekį projektuojame taip, kad įranga būtų prieinama ir galima būtų atlikti eksploatacinius veiksmus. Tokiu būdu išvengiame vandens eikvojimo ir neracionalaus vartojimo, pernelyg didelio vandens greičio, oro kaupimosi pripildant ar oro kamščių eksploatuojant, gedimo (pvz., kalkėjimo, korodavimo, irimo). Gaisrinio vandentiekio arba bet kurios kitos paskirties vandentiekio, kuris be pagrindinės paskirties taip pat skirtas gaisrui gesinti, statybos produktai turi būti stabilūs gaisro metu ir gebantys atlikti savo funkcijas. Bet kurios paskirties vandentiekio, tiesiamo patalpose, kurio kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų yra Asg, Bsg ar Cg [7.3.11], vamzdžiai ir armatūra turi būti nedegūs arba kitaip apsaugoti nuo užsidegimo.

Gaisrinės automatizuotos siurblinės

Vienas rimčiausių galimų pavojų, su kuriuo susiduria pastatų apsaugos tarnybos yra gaisro kilimo pavojus. Pagrindiniai gelbėjimo operacijų veiksniai šiuo atveju yra organizuotumas, greitis bei dinamika.

Daugiamodulinė stotis, sukomplektuota iš kelių vandens siurblių, aprišimo armatūros, valdymo-kontrolės automatikos ir užtikrinanti garantuotą bei stabilų vendens tiekimą reikiamu kiekiu ir slėgiu į gaisro židinį, vadinama priešgaisrine siurbline arba stacionare gesinimo stotimi.

Siurblinės sujungtos su vandens rezervuarais ir priešgaisriniais paskirstomaisiais vamzdynais, sudaro patikimą vandens tiekimo sistemą gaisro atveju.

Didžiulio funkcionalumo dėka, gesinimo stotys yra naudojamos šlapio ar sauso tipo priešgaisrinio vandentiekio sistemose ar sistemose su putų gesinimu. Itin plataus pritaikymo dėka, siurblinės yra plačiai naudojamos įvairiuose objektuose:

  • Prekybos centruose;
  • Požeminiuose ir daugiaaukščiuose garažuose;
  • Sandėliuose;
  • Ofisuose;
  • Visuomeninės paskirties pastatuose.

Įrenginiai būna įvairių komplektacijų: su elektriniais arba dyzeliniais siurbliais, atviro arba konteinerinio tipo, vieno arba kelių modulių.

 Buitinės nuotekos

Prie buitinių nuotekų priskiriami:

  • vandenys, atkeliaujantys iš kriauklių, praustuvų, vonių, dušų, trapų, pirčių ir pan., užteršti įvairiomis ūkinėmis atliekomis, plovimo priemonėmis.
  • vandenys, atkeliaujantys iš sanitarinių mazgų, t.y. tualetų, užteršti fiziologinėmis atliekomis (fekalinės nuotekos).

 Technologinės nuotekos

Technologinės nuotekos susidaro gamybos procese ir būna užterštos įvairiomis priemaišomis. Pagal užterštumo pobūdį ir koncentraciją jos būna labai įvairios. Tai priklauso nuo gamybos technologinių procesų ar vartojamos žaliavos rūšies. Pramoninės nuotekos skirstomos į užterštas ir neužterštas. Užterštos pramoninės nuotekos savo sudėtyje gali turėti mineralinės arba organinės kilmės užterštumus. Neužterštos nuotekos turi mažai priemaišų, dažniausiai tai naudoti vandenys įvairiems agregatams bei įrenginimas aušinti. Tokios nuotekos gali būti išleidžiamos į atvirus vandens telkinius, lietaus nuotakyną arba vartojamos pakartotinai, jeigu tai leidžia gamybos technologijos sąlygos.

 Lietaus nuotekos

Susidaro lietui lyjant ar sniegui tirpstant ant nelaidžių ar mažai laidžių dangų: stogų, šaligatvių, gatvių, aikščių. Paviršinių nuotekų šalinimo sistema turi greitai ir saugiai pašalinti lietaus ir sniego tirpumo nuotekas iš gyvenvietės teritorijos, kad nebūtų užtvindytos gatvės, namų rūsiai, gamybinės bei komercinės patalpos. Mažiausiai užterštos yra paviršinės nuotekos nuo pastatų stogų. Jas galima išleisti į aplinką be valymo. Nuotekos nuo gatvių, šaligatvių, aikščių būna užterštos mineralinėmis medžiagomis bei naftos produktais. Šie teršalai nuo teritorijų nuplaunami liūčių pradžioje, o vėliau nėra būtina valyti visas nuotekas.

Nuotekų siurblinės

Nuotekų siurblinės – šalinamų nuotekų pakėlimo įrenginiai iki kolektoriaus lygio, nuotekoms esant žemiau atbulinio tekėjimo lygio (patvankos lygio).

Norint pakelti lietaus ar buitines nuotekas iki esamų tinklų lygio ar išpumpuoti į vandens telkinį yra montuojamos siurblinės. Pilnai sukomplektuoti produktai būna plastikinėse taplose, sumontuoti vienas, arba du siurbliai su reikalingais priedais.

Gaukite konsultaciją
Giedrius Valiukas

Santechnikos padalinio vadovas

+370 652 92511 
giedrius.valiukas@faze.lt